konsultacja online chat online Blog

Polityka przetwarzania danych Pacjenta

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO); (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: ExcelDent NZOZ z siedzibą w Szczecinie, ul. Piotra Skargi 16 tel.: 91 422 11 00
 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres e-mail: ido@exceldent.pl
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług
  medycznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust.2 lit. h
  RODO;
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty
  uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  oraz laboratoria analityczne i inne podmioty, w tym podmioty lecznicze,
  z którym Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych w
  celu udzielania świadczeń medycznych, prowadzenia obsługi
  administracyjnej, informatycznej, rozliczeniowej i związanej
  ubezpieczeniem społecznym;
 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z powszechnie
  obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 6
  listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym przez okres 20 lat,
  w przypadku zgonu pacjenta – 30 lat
 1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
  osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych;
 1. Podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest
  obligatoryjne na mocy odrębnych przepisów prawa.
Doświadczona kadra lekarzy Poznaj naszych lekarzy
Nowoczesne stanowiska Galeria kliniki
Zobacz poradnik pacjenta
Poradnik Pacjenta
girl-with-toothbrush
Informacje dla lekarzy
Dla lekarzy
men-with-toothbrushes
comet-img
Adres
ul. Kopernika 6/2,
70-241 Szczecin
Rejestracja telefoniczna:
Obróć urządzenie aby przeglądać stronę.